Smluvní podmínky

Abyste měli jistotu a mohli nám důvěřovat.


Smluvní strany

Blueberry.cz Apps s.r.o.
Štepánská 539/9, 120 00 Praha 2
IČ: 28535138, DIČ: CZ28535138
Bankovní spojení: 4040337001/5500, Raiffeisenbank a.s.
Česká Republika
(dále jen “Provozovatel”)

Uživatel
Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku prostřednictvím www prezentace; tento vzájemný vztah vzniká okamžikem registrace Uživatele.
(dále jen “Uživatel”)

Všeobecná ustanovení

 1. Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při provozování aplikace BillApp.cz.
 2. Smluvní vztah založený na těchto smluvních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem obdržení objednávky Uživatele Provozovatelem.

Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje neposkytovat třetím stranám žádné údaje a data vložené Uživatelem do aplikace.
 2. Provozovatel si neklade žádný právní nárok k údajům a datům vloženým Uživatelem do aplikace.
 3. Provozovatel v žádném rozsahu neodpovídá za škody způsobené nedostupností aplikace, ztrátou dat, zneužítím nebo užíváním aplikace.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytované služby.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Ceníku služeb a zavazuje se informovat Uživatele o těchto změnách.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé údaje.
 2. Uživatel se zavazuje nepřeprodávat poskytovanou Službu jakýmkoli způsobem třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.
 3. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, které nahrává na prostředky Provozovatele.
 4. Uživatel je povinen chránit svá přístupová jména a hesla k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím třetím stranou.

Účtování a úhrady

 1. Služba je v současné době poskytována všem Uživatelům zdarma a její zpoplatnění není minimálně do 31.12.2013 plánováno.
 2. V případě, že bude Provozovatel spouštět novou verzi služby nebo ji bude chtít zpoplatnit, zavazuje se o těchto změnách informovat Uživatele e-mailem minimálně 2 měsíce předem.